Algemene voorwaarden  KLIQS

Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

KLIQS, zijnde de eigenaar en exploitant van Hart van Andalusië en Ruta Andaluz;

Opdrachtgever:

 1. eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (bijvoorbeeld mediabureaus/reclamebureaus) opdracht verstrekt aan KLIQS tot het doen plaatsen van een advertentie of andere vermelding op een website van KLIQS en de daarbij behorende media (apps, facebookpagina en overige niet genoemde media);
 2. eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (bijvoorbeeld mediabureaus/reclamebureaus) opdracht verstrekt aan KLIQS voor het verrichten van marketingwerkzaamheden in de breedste zin van het woord;

Overeenkomst: de overeenkomst zoals verwoord in het opdrachtformulier, tussen Opdrachtgever en KLIQS, op basis waarvan Opdrachtgever opdracht verstrekt aan.

 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1           deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle af te sluiten Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en KLIQS met betrekking tot de diensten van KLIQS.

1.2           door ondertekening van het door Opdrachtgever in te vullen en te ondertekenen “opdrachtformulier”, bij welk formulier de onderhavige voorwaarden aan Opdrachtgever zijn verstrekt, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard.

1.3           eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.

1.4           indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

 1. Aanvaarding

2.1           een Overeenkomst komt tot stand zodra het door Opdrachtgever volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier door KLIQS is ontvangen.

2.2           KLIQS is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Overeenkomst en/of op grond van een Overeenkomst aangeboden advertenties te weigeren.

KLIQS is gerechtigd Opdrachtgever aanwijzingen te geven met betrekking tot te plaatsen advertenties, inclusief foto’s, een en ander mede in verband met de instandhouding van de “look&feel” van de website(s) van KLIQS. Indien Opdrachtgever deze aanwijzingen niet opvolgt is KLIQS gerechtigd de betreffende advertentie te weigeren en/of van de website(s) van KLIQS  te verwijderen c.q. de advertenties in de door haar gewenste vorm aan te passen. Zulks laat de betalingsverplichtingen ter zake van de advertentiekosten door Opdrachtgever onverlet.

2.3           de inhoud van de advertentie dient in overeenstemming te zijn

met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving daaraan verbinden.

 1. Contracttermijn

3.1           Overeenkomsten worden aangegaan voor de op het opdrachtformulier vermelde periode respectievelijk voor het op het advertentie opdrachtformulier vermelde volumen.

3.2           tussentijdse beëindiging opzeggen door Opdrachtgever van een Overeenkomst is niet mogelijk.

KLIQS is gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen ontbinden indien:

 • Opdrachtgever, na ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit hoofde van het Overeenkomst niet nakomt;
 • Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of verkrijgt;
 • Opdrachtgever al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan;
 • Opdrachtgever op de website(s) van KLIQS  informatie verstrekt welke niet in overeenstemming is met de goede zeden en/of de aard en het karakter van de website(s) van KLIQS  en/of Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze welke de belangen van KLIQS schaadt.
 1. Tarieven; betaling

4.1           op het opdrachtformulier is vermeld welke producten worden afgenomen en wat de bijbehorende kosten zijn. Alle genoemde bedragen op het opdrachtformulier zijn exclusief btw.

4.2           Opdrachtgever verklaart met ondertekening van dit formulier tot betaling van de factuurbedragen binnen 30 dagen na ontvangst van een (deel)factuur.

4.3           bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente door Opdrachtgever verschuldigd welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3% met een minimumbedrag van € 95,– per factuur.

4.4           in het geval Opdrachtgever gedurende 30 dagen in verzuim is verkeerd bij de betaling van de factuur is KLIQS gerechtigd alle advertenties van Opdrachtgever op KLIQS op non-actief te zetten, hetgeen inhoudt dat de door Opdrachtgever op de website(s) van KLIQS geplaatste advertenties niet meer voor bezoekers van deze site zichtbaar zijn en is KLIQS gerechtigd om overige werkzaamheden voor Opdrachtgever te staken.

4.5           gedurende de periode van non-activiteit is Opdrachtgever de overeengekomen kosten op de gebruikelijke wijze aan KLIQS verschuldigd. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buiten gerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. KLIQS heeft het recht om tussentijds het advertentietarief te verhogen, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst tussentijds te beëindigen of op te zeggen.

 1. Reclamatie

5.1           wanneer Opdrachtgever uiterlijk 21 dagen na dagtekening van een factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt Opdrachtgever geacht die te hebben goedgekeurd. Eventuele reclamaties ten aanzien van de uitvoering van de opdracht moeten schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen 21 dagen na uitvoering van de opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben geaccepteerd.

 1. Aansprakelijkheid

6.1           indien vast komt te staan dat KLIQS aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet-tijdig of niet-juist uitvoeren van de opdracht, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de kosten van de niet, niet-tijdig of niet-juist uitgevoerde opdracht, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens KLIQS.

6.2           KLIQS is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. KLIQS is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de op de website(s) van KLIQS geplaatste advertenties.

6.3           Opdrachtgever vrijwaart KLIQS in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit de inhoud van de op de website(s) van KLIQS geplaatste advertenties.

6.4           behoudens opzet of grove schuld van KLIQS, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Opdrachtgever als gevolg van storingen en dergelijke bij het operationeel zijn van de website(s) van KLIQS.

 1. Garantie en restitutie

7.1           KLIQS verleent geen enkele garantie tegenover Opdrachtgever ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van de website(s) van KLIQS, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de website(s) van KLIQS, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale “downtimes” noch enige andere garantie aangaande de website(s) van KLIQS

7.2           bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of advertentie direct na een verzoek daartoe zijdens Opdrachtgever door KLIQS worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de advertentie foutief gepubliceerd is geweest

 1. Rechts- en forumkeuze

8.1           op het Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.

8.2           in geval van enig geschil tussen KLIQS en Opdrachtgever is de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

Hengelo Januari 2017